Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT BESLIST.NL B.V.

Algemene informatie over dit Privacy statement
In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Beslist.nl B.V (hierna: beslist.nl) kan worden aangewezen als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse privacy wet- en regelgeving. 

Contactgegevens van beslist.nl
Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

beslist.nl B.V.
Meander 825
6825 MH Arnhem
Nederland 
T: 0900 - 2375478
E: klantenservice@beslist.nl

Typen persoonsgegevens 
Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door beslist.nl persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of creditcard gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres. 

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan beslist.nl worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door beslist.nl gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Beslist.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures. Beslist.nl verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van beslist.nl zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van beslist.nl, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met "verwerken" wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten
Beslist.nl verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv's via de werkenbij-website van beslist.nl. Beslist.nl verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/ of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).
Beslist.nl verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt beslist.nl hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan beslist.nl verstrekt, de sollicitant toestemming aan beslist.nl geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door beslist.nl worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en beslist.nl bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
Beslist.nl verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Beslist.nl kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat beslist.nl krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt
Beslist.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Beslist.nl verkoopt en verstrekt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Beslist.nl kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat beslist.nl krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens
Beslist.nl bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart beslist.nl de gegevens van sollicitanten alleen indien er een "zakelijke behoefte" bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de cv van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. De sollicitant heeft het recht om beslist.nl te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, verwijderen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Je hebt tevens de mogelijkheid om ons per e-mail te verzoeken je persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren. 

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens 
Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Beslist.nl maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Beslist.nl heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Beslist.nl blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van beslist.nl die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van beslist.nl. Beslist.nl personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de werkenbij-website van beslist.nl bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt beslist.nl voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen

Cookies
Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt beslist.nl gebruik van cookies. In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt beslist.nl om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg:      . 

Op de website is het ook mogelijk om informatie te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Beslist.nl heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

Aanpassingen Privacy statement
Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van beslist.nl te kunnen verwerken, behoudt beslist.nl zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Beslist.nl adviseert je daarom dit regelmatig te raadplegen.