Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Werken bij beslist.nl

Je hebt vast van beslist.nl gehoord en wellicht heb je er al online gewinkeld. Dat er circa 150 mensen werken wist je waarschijnlijk niet. Om het grootste online winkelcentrum van Nederland te zijn komt meer kijken dan je denkt. De grootste afdeling binnen beslist.nl is de IT afdeling, maar er werken ook veel mensen binnen andere disciplines. Specialisten op het gebied van bijvoorbeeld sales, (online) marketing, business intelligence, communicatie, data science, finance, human resource en facility.

Bij beslist.nl werk je in een uitdagende en innovatieve organisatie, waarbij je wordt omringd door jonge professionals in de dynamische wereld van e-commerce. In een innovatieve Agile omgeving worden de wensen vanuit de business gerealiseerd. Je krijgt volop de mogelijkheid om jouw visie te delen en levert op deze wijze een concrete bijdrage aan de groei van de organisatie. Plezier en gezelligheid wordt gecombineerd met hard werken en een duidelijke focus op ons doel: consumenten de best mogelijke shopping experience bieden!

Ons succes

Het succes van beslist.nl is geen toeval. We werken samen, volgens Agile/ Scrum, op onze eigen manier. Beslissers zijn betrokken en stropen hun mouwen op om doelstellingen te bereiken. Daaruit halen we veel energie, die we gebruiken om onze organisatie constant te verbeteren. Bij ons werk je in een organisatie die zich continu ontwikkelt. Je wordt omringd door jonge professionals in de dynamische wereld van e-commerce. Wij zijn een innovatief bedrijf met een inspirerende, open cultuur en kennen elkaar. Je weet binnen korte tijd wie je waarvoor moet hebben en korte communicatielijnen zorgen voor snelle schakelacties. Kortom, een informele organisatie met een stevige (groei)ambitie waar iedereen een concrete bijdrage levert: we bouwen echt met z'n allen aan beslist.nl!

Ons DNA

Ongeacht hun specialisatie of achtergrond, alle beslist.nl collega’s delen bepaalde kernwaarden en kwaliteiten. We hebben niet veel regels en procedures: onze cultuur van betrokkenheid, respect, vrijheid,  behulpzaamheid en verantwoordelijkheid bepaalt onze manier van werken. We houden van mensen die elkaar de ruimte geven en elkaar inspireren om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Want in de samenwerking zit onze kracht. Daarnaast valt de diversiteit op. Er is geen rolmodel bij beslist.nl iedereen kan zichzelf zijn.

Beslissers zijn enthousiast en ambitieus en hebben kennis van hun vakgebied. Leergierigheid is tevens een opvallend kenmerk van onze cultuur. De kracht van ons succes zit in onze mensen: goed opgeleid, betrokken en betrouwbaar. Plezier en gezelligheid wordt gecombineerd met hard werken en een duidelijke focus op ons doel: consumenten de best mogelijke online winkelervaring bieden. Naast keihard werken wordt er veel gelachen, samen geluncht en op zijn tijd geborreld!

Scrum en Agile

We hechten veel waarde aan onze Agile werkomgeving waarin mensen en hun onderlinge interactie boven processen staan, werkende software boven documentatie, samenwerking boven onderhandeling en inspelen op verandering boven het volgen van een plan staat.

Bij beslist.nl wordt volgens de Scrum methode gewerkt. Dit helpt ons om als team nog effectiever samen te werken en om voor onze interne stakeholders in korte tijd zoveel mogelijk resultaat te boeken. Aan het begin van iedere tweewekelijkse sprint wordt bepaald wat er opgeleverd gaat worden en vervolgens werk je met de juiste focus aan de op te leveren (nieuwe) functionaliteit. Dit betekent dat je onder andere multidisciplinair, gestructureerd samenwerkt en slim met data omgaat. 

Korte lijnen zorgen voor snel schakelen en zijn een stimulans voor eigen initiatief om een concrete bijdrage te leveren aan de groei van beslist.nl. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd binnen een informele en open werksfeer. Plezier wordt gecombineerd met hard werken!