Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Beslist.nl in het kort

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland met ruim 25 miljoen producten van meer dan 10.000 aangesloten webshops en dagelijks ruim 500.000 bezoekers. Met een team van circa 150 jonge, enthousiaste medewerkers bouwen wij iedere dag aan de verdere optimalisatie van beslist.nl. Plezier wordt gecombineerd met hard werken en een duidelijke focus op ons doel: consumenten de best mogelijke online winkelervaring bieden!

Wij werken volgens de Scrum methodiek. Aan het begin van iedere sprint wordt bepaald wat het doel is waaraan je vervolgens met volle focus werkt. Samen met jouw teamleden ben je verantwoordelijk voor de manier waarop jullie het doel gaan bereiken. Dit betekent in de praktijk dat je multidisciplinair en gestructureerd samenwerkt, slim met data omgaat en informatie actief deelt. 

E-commerce is booming business

Je hebt vast van beslist.nl gehoord en wellicht heb je er al eens online gewinkeld. Dat er circa 150 mensen werken wist je waarschijnlijk niet. Bij het grootste online winkelcentrum van Nederland komt meer kijken dan je denkt. De grootste afdeling binnen beslist.nl is de IT afdeling, maar er werken ook veel mensen binnen andere disciplines. Specialisten op het gebied van bijvoorbeeld sales, (online) marketing, business intelligence, communicatie, data science, finance, human resource en facility.

Beslist.nl groeit en dus zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s! Je wordt bij ons omringd door jonge professionals in de dynamische wereld van e-commerce. Beslist.nl is een innovatief bedrijf met een inspirerende, open cultuur, waar collega’s elkaar kennen. Je weet binnen no-time wie je waarvoor moet hebben en korte communicatielijnen zorgen voor snelle schakelacties. Kortom, een informele organisatie met een stevige (groei)ambitie waar iedereen een concrete bijdrage levert: we bouwen echt met z'n allen aan beslist.nl!

Lijkt het jou leuk om bij ons te werken en zie je een functie die aansluit op jouw competenties, kwaliteiten en ambities? Reageer dan snel op één van onze openstaande vacatures! Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet.

Wellicht fijn om te weten: wij hebben geen casual Friday, maar een casual workweek!